2016-06-09: Yrkande av Naturskyddsföreningen i Blekinge Län,. Svar på MMD:s Kungörelse 2016-05-03

Till

Växjö Tingsrätt – Mål nr 2361-06

Mark- och miljödomstolen

Box 81, 351 03 Växjö

E-post: mmd.vaxjo@dom.se

Datum 2016-06-09.

 

Från:

Naturskyddsföreningen i Blekinge Län.   

Adress: c/o Åke Lindquist, Myrtenvägen 14,  374 37 Karlshamn.

E-post: klindquist4@gmail.com
 

Huvudrubrik:

Angående Västblekinge Miljö AB:s ansökan om kvittblivning av lakvatten från deras anläggning i Karlshamns kommun. Mål nr 2361-06.

 

Underrubrik:

Svar på MMD Kungörelse 2016-05-03, Aktbilaga 136.

 

 1. Sammanfattning av punkterna A, B, C, D, E nedan:

Yrkande.
Utsläppen av Lakvattengifter får inte vara större än vad som framgår av denna Inlaga  punkt B,C,D, E.

Vi hävdar synpunkterna  i Inlagor 2015-10-13 och 2016-01-14.                               Se Bilaga 1 & 2.

 

 1. Lakvattengifter vid utsläpp till Mörrumsån, som har status som Nationalälv.

Naturvårdsverket – NV – har i Faktablad ”Fakta 8306, Mars 2008, sidan 30 en tabell som under år 2007 fastställts av domstol”. De lägsta av de tre tabellvärdena bör tillämpas, efter reducering till

5 % som en nödmöjlighet, i det fall att ingen annan utsläppsmöjlighet finnes.

 

C . I  VMAB:s MKB saknas viktiga uppgifter.

 1. Mörrumsån har motsvarande juridiska skyddsstatus som Nationalälvarna genom utpekandet i Miljöbalkens 4 kapitel 6 §…och har därför samma skydd som Nationalälvarna.

 

                                                                                                                                                  

 1. Lagstiftning.

EU-Domstolen har 2015-07-01 avkunnat Dom i mål C-461 / 13 i form av ett förhandsavgörande.
Där kan läsas ”Medlemsstaterna är skyldiga att INTE meddela tillstånd …”

 

Här nedan görs en fördjupning av Sammanfattningen punkt A,B, C, D, E.

 

 1. Yrkande.
  Utsläppen av Lakvattengifter får inte vara större än vad som framgår av denna Inlaga  punkt B,C,D, E.

Vi hävdar synpunkterna i Inlagor 2015-10-13 och 2016-01-14.                              Se Bilaga 1 & 2.

 

 1. Lakvattengifter, vid utsläpp till Mörrumsån, som har status som Nationalälv.

Naturvårdsverket anger att Lakvatten är ett avfall, kod 19 07 02 och   19 07 03.

Naturvårdsverket – NV – har i Faktablad ”Fakta 8306, Mars 2008, sidan 12 följande text:

”Vi har i dag lite kunskap om POM ämnen, oavsiktligt bildade ämnen i lakvatten.

Dioxiner har påvisats i lakvatten i halter 100  – 2000 picogram per liter.”

Livsmedelsverkets gränsvärde för dioxiner i Fisk är 0,000 000 000 0035 gram – 3,5 picogram – per gram färskvikt.

Ansvariga myndigheter och personer bör läsa och begrunda Faktablad ”Fakta 8306, Mars 2008,” och övrig info från Naturvårdsverket, vad gäller lakvatten.

 

 

Vi konkretiserar här vad gäller giftinnehållet i kvittblivning av lakvatten.

 

Naturvårdsverket – NV – har i Faktablad ”Fakta 8306, Mars 2008, sidan 30 en tabell som under år 2007 fastställts av domstol”. De lägsta av de tre tabellvärdena bör tillämpas.

Dessa värden bör gälla för VMAB:s lakvattenutsläpp efter att värdena har reducerats till 5 % av tabellens.

För övrigt så gäller  villkor 1-12 och övriga bestämmelser mm.

Försiktighetsprincipen skall tillämpas.

Reduceringen till 5 % med anledning av:

 1. Striktare lagstiftning.
 2. Tidigare tillstånd för VMAB saknas för kvittblivning till Mörrumsån.
 3. EU:s krav på Försämring av ytvattenförekomst…EU 2015-07-01 i Mål C-461/13. Se Bilaga 4.
 4. Mörrumsån har motsvarande juridiska skyddsstatus som Nationalälvarna. Se Bilaga 3.

 

VMAB bör undersöka halterna av Dioxin, PAH – Polycykliska Aromatiska Kolväten och PFAS – högfluorerade gifter och närbesläktade ämnen samt föreslå  gränsvärden för dessa samt hur rening till acceptabla värden uppnås.

Detta gäller både före och efter intern rening.

 

Marint liv i jordens vatten har minskat med cirka 50 % de senaste 50 åren.

Detta är en skuld till våra barn och barnbarn och mänskligheten.

Hav och vattenmyndigheten har Våren 2016 avlämnat en delrapport om miljön i Hanöbukten.
De skriver bland annat att 2,9 % av samtliga fångade fiskar var skadade eller sjuka.

Torsken men framförallt skrubbskäddan i Hanöbukten verkar vara i ganska dålig kondition jämfört med andra områden.”

De skyldiga är bland annat generationen som vill genomdriva detta och liknande projekt, samt till mindre del, de som inte lyckats stoppa detta dessa projekt.

 

 1. I VMAB:s MKB saknas viktiga uppgifter.

I VMAB:s MKB saknas uppgifter som andra motparter efterlyst i Inlagor, 2015-10-13 och 2016-01-14.

  Se Bilaga 1 & 2.

I bemötandet 2015-12-16 från VMAB upprepar VMAB sin tidigare inställning, någon tydlig hänsyn till Inlagor och Yttrande från motstående intressen synes ej har tagits.

 

 

 

Viktiga frågeställningar har nonchalerats och ej besvarats till exempel den viktiga frågan om Dioxin

Inkopierat från Inlaga 2015-10-13:                                                                                     Se Bilaga1.

1.d. Vi saknar en ingående redogörelse vad gäller förekomsten av Dioxin både i befintligt lakvatten och i lakvatten till recipient.

                                                                                                                                           

Dioxin är ett potent gift som kan påverka hjärnan och orsaka beteendestörningar och minska fortplanteringsförmågan.

Livsmedelsverkets gränsvärde för dioxiner i Fisk är 0,000 000 000 0035 gram – 3,5 picogram – per gram färskvikt.

                                                                                                                                                  

De feta fiskarter som lever i Östersjön är nu förgiftade av Dioxiner m.m.

Detta innebär att EU förbjuder import av Lax till dessa länder, konsumtion i Sverige omges av särskilda rekommendationer och regler.

 

Med denna bakgrund är det ansvarslöst och oacceptabelt att föreslå att ytterligare          

miljöfarliga   gifter skall tillföras havet.”

Slut på inkopiering.
Utspädningseffekten, att hävda denna som ett argument för att tillåta miljöfarliga utsläpp tillhör tidigare århundrade, det är inte ansvarstagande, vi kan nu konstatera följderna av detta.
Framtida mänskliga generationer riskerar en Intelligensnedsättning.

 

I Blekinge  pågår våren 2016 en Domstolsprocess mot ett fiskeföretag, som sålt giftig Östersjö-

fisk till Frankrike.
Fiskeföretaget heter BFC – Blekinge Fiskarnas Centralförening, de har nu avvecklat verksamheten efter att skandalen med giftig fisk blivit känd.

 

I MKB görs i tabellform en jämförelse mellan Miljögifterna före och efter VMAB:s utsläpp i Mörrumsån.

Av matematiska grunder så är Miljögifterna i tabellen på nästan samma nivåer före och efter utsläpp.

Utspädningen av gifterna är mer än 10 000-falt och då blir provtagningsfel och analys-noggrannhet av större påverkan än de tillförda gifterna.
Utspädningsfaktorn är mer än 10 000- falt och rent praktiskt blir därför värdena lika, före som efter att gifterna  har tillförts, de tillförda giftmängderna  ändras dock inte.

Antog VMAB att det var så lätt att lägga ut dimridåer?

Indunstning.

MKB behandlar inte inte den metod som som kan vara den bästa för Naturen, Indunstning.

Södra cell, Mörrums bruk som har ett eget lakvatten använder denna metod,vilket också innebär förbränning av organiska gifter m.m.

Södra cell, Mörrums Bruk utför nu en stor investering i ny indunstningsutrustning, detta ger en extra möjlighet, att eventuellt få använda den gamla indunstningsutrustningen.

Även utan denna extra möjlighet så kan VMAB få sitt Lakvatten behandlat av Södra cell, Mörrums bruk, de har tillgång till stora energimängder av låg temperatur och därmed lågt pris, som passar bra till detta.

Direktutsläpp till havet via avloppstuben är dock ingen acceptabel lösning.

 

 1. Mörrumsån har motsvarande juridiska skyddsstatus som Nationalälvarna genom utpekandet i Miljöbalkens 4 kapitel 6 § … och har därför redan motsvarande juridiska skyddsstatus som Nationalälvarna.

Detta svar har Vi erhållit från HAVS och VATTENMYNDIGHETEN när Naturskyddsföreningen i Blekinge Län  begärde att Mörrumsån ska utpekas som Nationalälv.

Läs brevet rad 7                                                                                                             Se Bilaga 3

Läs mer i Bilaga 3 …

Mörrumsån är ett Natura 2000 område, liksom ett stort område i Havet där Mörrumsån mynnar ut.

Dessa Naturvärden bör skyddas från VMAB:s  kvittblivning av giftigt Lakvatten.

 

 1. Lagstiftning.

EU-Domstolen har 2015-07-01 avkunnat Dom i mål C-461 / 13 i form av ett förhandsavgörande.
Från EU finns ett förhandsavgörande från General-Advokaten i den så kallade Weserdomen.

                                                                                                                                

Försämring av ytvattenförekomst…EU 2015-07-01 i Mål C-461/13                     Se Bilaga 4 och 5.

Dokumentet är mycket omfattande med byråkratisk lagtext.

Dokumentets kärna är:

…medlemsstaterna är SKYLDIGA att INTE  lämna tillstånd till ett projekt när projektet KAN orsaka en försämring av en ytvattenförekomst…

I det fall att Sverige bryter mot detta så kan Sverige ställas inför EU-domstol.
På uppdrag av Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Blekinge Län.

 

Karlshamn 2016-06-09.

Med vänliga hälsningar

 

……………………………….

Åke Lindquist

 

Bilagor:

Bilaga 1. 2015-10-13. Åke Lindquist Inlaga till MMD 2015-10-13.

Bilaga 2. 2016-01-14. Åke Lindquist Inlaga till MMD 2016-01-14

Bilaga 3. 2016-03-23.Brev från Havs & Vattenmyndigheten.

Bilaga 4. 2015-07-01. EU-Domstolen har 2015-07-01 avkunnat en Dom i Mål C-461 / 13,  som avser tolkningen av Rådets Direktiv 2000 60 EG.

Bilaga 5. 2015-07-03. Referat från EU-domstolens mål C-461 / 13.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *