Dagordning Länsstämma 2023-04-23

1§ Stämman öppnas 2§ Upprop och fastställande av röstlängd 3§ Frågan om stämmans behöriga utlysande 4§ Val av ordförande på stämman 5§ Godkännande av dagordningen 6§ Anmälan av styrelsens val av sekreterare på stämman 7§ Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 8§ Styrelsens verksamhetsberättelse 9§ Revisorernas berättelse 10§ Fastställande av resultat- […]

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2022 för Naturskyddsföreningen i Blekinge

Styrelsens sammansättning Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Leif Lagebrand, vice ordförande Olof Nyström, sekreterare Leif Törnqvist, kassör Annika Lindoff Övriga ordinarie ledamöter: Åke Johansson, Greger Ohlsson Suppleanter: Anders Sandberg, Eva Henriksson, Hans Lönkvist, Hans-Olof Mattsson Dessutom har Karlskrona haft en kretsrepresentant och en suppleant Styrelsemöte Vi har haft 8 styrelsemöten under året och två […]

Läs mer

Verksamhetsplan för 2023 för Länsförbundet i Blekinge

Vi ska även detta år koncentrera oss på klimatet och den biologiska mångfalden. Beträffande klimatarbetet ska vi försöka öka insatsen på såväl läns- som kretsnivå, bland annat genom att ge kretsdagen en inriktning på klimatarbetet. Vi ska också fortsätta samarbetet med Fridays for Future i Karlskrona. Vi har också som mål att skriva insändare och […]

Läs mer